અમેરીકા, ફ્રાન્સ, ઈઝરાયલ, રશિયા ....બધા જ ચીન સામેના યુદ્ધમાં ભારતની મદદ કરવા તૈયાર જ હતા.. ૩જુ વિશ્વયુદ્ધ લગભગ સંભવ જ હતુ ને ચીનનો સર્વનાશ નક્કી જ હતો..! ત્યાં જ લાસ્ટ મોમેન્ટે બચ્ચન પરીવાર કોરોનાની લપેટમાં આવી ગયો ને ચીનને આ હોનારતથી બચાવી લીધુ..!! 🤔😉 #હળી

Top News Magazines in the World

Top Best News Magazines in World

News magazines are similar to television news magazines. Unlike radio newscasts, which are typically about five minutes in length, radio news magazines can run from 30 minutes to three hours or more. Television news magazines provide a similar service to print news magazines, but their stories are presented as short television documentaries rather than written articles. In the United States, television news magazines were very popular in the 1990s since they were a cheap and easy way to better use the investment in national television network news departments. Television news magazines once aired five nights a week on most television networks.

 • The American Conservative

  The American Conservative exists to advance a Main Street conservatism. We cherish local community, the liberties bequeathed us by the Founders, the civilizational foundations of faith and family, and—we are not ashamed to use the word—peace.

 • TIME

  Breaking news and analysis from TIME.com. Politics, world news, photos, video, tech reviews, health, science and entertainment news. ...

 • Harper's Magazine

  New York City based monthly magazine covering politics, culture, finance, literature, and arts. Harper's magazine was founded in 1850, it is one of the oldest continuously published monthly magazines in the United States.

 • THE WEEK

  The Week Magazine, offering commentary and analysis of the day's breaking news and current events as well as arts, entertainment, people and ...

 • the weekly Standard

  The Weekly Standard was an American political magazine of news, analysis and commentary that used to be published 48 times per year. Originally edited by founders Bill Kristol and Fred Barnes,

 • New York

  New York magazine is an American biweekly magazine concerned with life, culture, politics, and style generally, and with a particular emphasis on New York City.

 • The Atlantic

  The Atlantic is an American lifestyle magazine and multi-platform publisher. It was founded in 1857 in Boston, Massachusetts, as The Atlantic Monthly, a literary and cultural commentary magazine that published leading writers' commentary on the abolition of slavery, education, and other major issues in contemporary political affairs.

 • The American Spectator

  The American Spectator is a conservative American online magazine (formerly a monthly print magazine) covering news and politics, edited by Emmett Tyrrell and published by the non-profit American Spectator Foundation.

 • reason

  Reason is an American libertarian monthly magazine published by the Reason Foundation.[1] The magazine has a circulation of around 50,000[2] and was named one of the 50 best magazines in 2003 and 2004 by the Chicago Tribune.

BUY BEST NEWS MAGAZINE ONLINE